03.10.2018:
Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

ATF_Sesja 171012_002

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, którego ATF Polska jest członkiem, uczestniczy w konsultacjach projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Związek krytycznie ocenia propozycje Ministerstwa Środowiska zawarte w projekcie ustawy odnośnie do obligatoryjnego objęcia systemem gminnym nieruchomości niezamieszkałych poprzez wprowadzenie zmiany do obecnie obowiązujących zapisów ustawy, poprzez dodanie rozszerzającego zapisu, iż gminy będą zobowiązane również do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Propozycje zawarte w projekcie ustawy stwarzają zagrożenie całkowitego wykluczenia polskich przedsiębiorców z rynku zagospodarowania odpadów.
Poniżej prezentujemy szczegółowe stanowisko ZPGO ws. projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.