Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów – kompostownia

ATF058

Kompostownia pryzmowa to plac betonowy o powierzchni ponad 1800 m. kw. wraz z wydzielonym miejscem magazynowania odpadów oraz dojazdem do kompostowni. Plac został wykonany jako obiekt szczelny, wyposażony w system odprowadzania ścieku. Do kompostowania kierowane są selektywnie zabrane odpady zielone (odpady z pielęgnacji terenów zielonych takie jak: trawy, liście, gałęzie itp.) oraz inne bioodpady.

Efekt ekologiczny przewidziany dla kompostowni to ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Ponadto kompostowanie umożliwia unieszkodliwienie odpadów pod względem higieniczno-sanitarnym (higienizację).

Przed rozpoczęciem procesu odpady są rozdrabniane i mieszane. Proces prowadzony jest w pryzmach z okresowym przerzucaniem. Regularne przerzucanie pryzm zapewnia stały dostęp tlenu, dzięki czemu zachowujemy tlenowy sposób przekształcania odpadu.