Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

U podstaw dzisiejszego zakładu i Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) leży składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, którym zarządzały w kolejnych latach gmina Mirosławiec oraz firmy prywatne, a od 2008 r. zarządza nim ATF.

Składowisko funkcjonuje na terenie byłego wyrobiska kruszywa. Zlokalizowane jest w granicach administracyjnych miejscowości Mirosławiec, w odległości ok 1,7 km w kierunku północnym od jego centrum. Od strony wschodniej składowisko otoczone jest drogą, a dookoła znajdują się pola i las. Szacunkowa odległość pierwszej linii zabudowy jednorodzinnej wynosi ok. 750 m, zaś linii zabudowy wielorodzinnej ok. 1100 m.

W 1993 r. wydano dla tego obiektu decyzję lokalizacyjną, w 1995 r. opracowano dokumentację projektową, a w 1997 r. wydane zostało pozwolenie na budowę. Początek eksploatacji składowiska przypada na 2001 r. Powierzchnia czynnej kwatery wynosi ponad 3,2 ha. Eksploatowana kwatera składowiska posiada uszczelnienie naturalne, jest wyposażona w drenaż odcieków oraz instalację do odgazowania złoża. Ponadto w ramach tej instalacji funkcjonuje specjalistyczna aparatura kontrolno-pomiarowa, w tym między innymi piezometry, pochodnia biogazowa z kolektorem zbiorczym z możliwością poboru próbki gazu, studnia z przepływomierzem odcieków, repery, deszczomierz.

Eksploatacja składowiska wymaga prowadzenia monitoringu środowiska, który polega na stałym kontrolowaniu określonych parametrów środowiska naturalnego poprzez regularne badanie wód powierzchniowych i podziemnych, badanie jakości odcieku ze składowiska, kontrolę przepływu gazu składowiskowego, badanie stateczności zboczy, struktury i objętości deponowanych odpadów, poziomu hałasu itp. Deponowanie odpadów odbywa się na wydzielanych na bieżąco polach eksploatacyjnych. Składowane odpady poddawane są procesowi zagęszczania przy pomocy pracy kompaktora i przykrywane warstwą izolacyjną po to, aby zmniejszyć ich oddziaływanie na środowisko.

Aktualnie trwają audyty i wstępne projektowanie nowoczesnego systemu do pozyskiwania biogazu i przetwarzania go na energię elektryczną oraz cieplną. Planowany jest montaż instalacji umożliwiającej wykorzystanie powstającego w odpadach biogazu, którego głównym składnikiem jest metan i przekształcania go w prąd i ciepło. Zależy nam na tym, aby w ramach efektu ekologicznego neutralizowany był wydzielający się z masy składowiskowej biogaz, a lokalna „zielona energia” przyczyniała się do tego, że zakład będzie jeszcze bardziej kompleksowy i samowystarczalny, a energia będąca w odpadach zostanie dobrze wykorzystana.