Sortownia odpadów surowcowych

ATF_Sesja 171012_029

Sortownia odpadów surowcowych jest drugą w kolejności instalacją, która powstała po składowisku i do teraz stanowi ważny filar zakładu. Intensywny rozwój gospodarki odpadami i stale rosnące wymagania w zakresie przetwarzania odpadów determinowały dalsze działania inwestycyjne ATF.

W 2011 roku zakończyliśmy kolejny etap ulepszania i unowocześniania procesu gospodarki odpadami, dokonując oficjalnego uruchomienia mechaniczno-manualnej sortowni odpadów.

Praca sortowni polega przede wszystkim na odzyskiwaniu maksymalnie dużej ilości surowców wtórnych, które mogą być w dalszej kolejności gospodarczo użyteczne. To właśnie w sortowni wydzielane są surowce, które następnie przekazywane są do dalszego użycia.

Przywożone odpady po zważeniu i zarejestrowaniu kierowane są do odpowiedniego sektora magazynowego (odrębny dla zmieszanych odpadów komunalnych, odrębny dla odpadów zbieranych w sposób selektywny, odrębny dla odpadów ulegających biodegradacji czy odpadów wielkogabarytowych itd.). Po etapie magazynowania rozpoczyna się właściwy proces przetwarzania odpadów.

Do naszej sortowni trafiają głównie selektywnie zebrane odpady surowcowe. W procesie sortowania zostają oddzielone surowce wtórne, między innymi: szkło, papier, tektura i tworzywa sztuczne, pet, metale, aluminium, tekstylia, folia i inne, które następnie zostają przekazane do dalszego przetworzenia. Wysegregowane surowce wtórne poddawane są procesowi prasowania i belowania. Do czasu zgromadzenia opłacalnej do transportu ilości surowca baloty są przechowywane w części magazynowej sortowni.

Odzyskiwane w naszej sortowni surowce wtórne osiągają czystość i jednolitość handlową w zakresie rodzaju odzyskiwanych surowców wtórnych i przekazywane są recyklerom.

Ilość i rodzaj frakcji, według których sortowane są odpady, jest zróżnicowana i zależy od rodzaju materiału na wejściu, czyli tak naprawdę od tego jakiego rodzaju odpad trafi do instalacji oraz od warunków na rynku surowców wtórnych. W tym sensie instalacja jest „żywym organizmem”, a organizacja pracy w instalacji musi być elastycznie dostosowywana do bieżącej sytuacji.

Hala sortowni wyposażona jest w następujące urządzenia technologiczne:

  • kanał załadowczy
  • przenośnik kanałowy
  • przenośnik wznoszący
  • przenośnik sortowniczy
  • sito obrotowe
  • trybunę sortowniczą z kabiną sortowniczą
  • separator elektromagnetyczny
  • przenośnik rewersyjny balastu
  • prasę kanałową

Bardzo ważnym elementem są pola odkładcze i bufory magazynowe wydzielone ścianami oporowymi, które pozwalają na selektywne magazynowanie poszczególnych rodzajów odpadów.

Dla prawidłowej pracy sortowni konieczne jest dedykowanie odpowiednich urządzeń i sprzętu dodatkowego takiego jak: ładowarka kołowa, samochód specjalistyczny – hakowiec, wózek widłowy, kontenery otwarte oraz specjalistyczne pojemniki.