Zagospodarowanie

ATF_Sesja 171012_002

Odpady, które odbieramy od klientów, transportujemy do naszego zakładu w Mirosławcu, gdzie podlegają procesowi odzysku lub unieszkodliwienia.

Do instalacji przyjmujemy zmieszane odpady komunalne, odpady z selektywnej zbiórki oraz biodegradowalne, pochodzące bezpośrednio od ich wytwórców – mieszkańców i przedsiębiorstw.

Zależnie od rodzaju odpadów poddajemy je różnym formom przetwarzania: sortowaniu, rozdrabnianiu, demontażowi, stabilizacji, kompostowaniu lub składowaniu. Unieszkodliwianiu poprzez składowanie poddawane są odpady, wobec których nie można zastosować technologii odzysku.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) Spółka wyodrębniła fundusz rekultywacyjny. Udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny, w cenach za usługę zagospodarowania odpadów poprzez ich składowanie, wynosi 2,94 zł brutto/1 Mg.